ایران ، اصفهان

اصفهان، بهارستان، خیابان شمشاد، مجتمع هزاره، شماره E403

تلفن: 36825742-031

info@pmsystem.ir

نکات آموزشی

ذرات تاثیر گذار که میتوانند وارد روغن شده و باعث آلودگی شوند
ذرات تاثیر گذار که میتوانند وارد روغن شده و باعث آلودگی شوند
مقایسه سایز فیلم روغن با یک تار مو
مقایسه سایز فیلم روغن با یک تار مو
فاصله (لقی ) بین قطعات پمپ ها که در صورت ورود ذرات آلوده روغن میتواند باعت سایش و خرابی در این نقاط گردد
فاصله (لقی ) بین قطعات پمپ ها که در صورت ورود ذرات آلوده روغن میتواند باعت سایش و خرابی در این نقاط گردد
ذرات داخل روغن که باعت خرابی میشوند